Regulamin Sklepu Internetowego galeriakonopi.pl

 • 1 Postanowienia ogólne
 • Sklep internetowy Galeria Konopi jest dostępny pod adresem internetowym galeriakonopi.pl, jest prowadzony przez F.P.H.U. Galeria Konopi Angelika Połczyńska, Mniszek 277, 26-625 Mniszek, woj. mazowieckie, NIP: 6482791462, REGON: 381143394

Dane kontaktowe:

 • Adres pocztowy: Mniszek 277, 26-625 Mniszek, woj. mazowieckie
 • Adres poczty elektronicznej: bok@galeriakonopi.pl
 • Kontakt telefoniczny: +48 536 554 777
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123)
 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

Regulamin- niniejszy regulamin określający ogólne warunki sprzedaży, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, warunki i zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem galeriakonopi.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia

Sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.P.H.U. Galeria Konopi Angelika Połczyńska, Mniszek 277, 26-625 Mniszek, woj. mazowieckie, NIP: 6482791462, REGON: 381143394

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca przygotuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca  wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie ze Sklepu Internetowego.

K.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 t.j. z dnia 2018.05.29 ze zm.).

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest dostęp do :
 •  urządzenia końcowego (komputer lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do Internetu;
 •  przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
 •  aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 • Klient, korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami przedmiotowego Regulaminu oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów i dóbr osobistych innych podmiotów.
 • Klient powinien korzystać ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.
 • Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych oraz działanie polegające na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 • Zabronione jest przez Klienta korzystanie ze sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonych urządzeń lub oprogramowania.
 • Klienci sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem https://galeriakonopi.pl/regulamin pobrać go oraz sporządzić jego wydruk.
 • 2. Rejestracja i logowanie
 • Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 • Rejestracja konta w Sklepie jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 • Konto klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu, w tym do:
 • wprowadzania, edytowania lub usuwania danych, w tym adresów dostawy;
 • składania zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
 • tworzenia listy zakupów;
 • przeglądania historii zamówień;
 • zamówienia i rezygnacji z zamówienia newslettera;
 • korzystania z kodów rabatowych;
 • dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze.
 • Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po wyborze na stronie głównej Sklepu internetowego zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • Konto jest zabezpieczone hasłem nadawanym indywidualnie przez Klienta.  Hasło powinno się składać z dużej litery, małej litery i cyfry
 • W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym za pośrednictwem Konta, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta.
 • Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta, zaś proces rejestracji zostaje zakończony.
 • Rejestracja w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna i świadczona przez czas nieokreślony.
 • Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 536554777 ‬ bądź e-mailowo bok@galeriakonopi.pl
 • Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 • Klient może zostać pozbawiony konta  lub Sprzedawca może ograniczyć jego dostęp do zasobów Sklepu, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego zachowań niezgodnych z przepisami prawa lub ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności naruszył dobre imię innych klientów sklepu internetowego lub Sprzedawcy

 • Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego może dokonać powtórnej rejestracji wyłącznie po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 • Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną również w przypadkach:
 • nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;
 • naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego;
 • korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
 • przesyłania lub umieszczania przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron skutkuje zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.
 • 3. Informacje o produktach
 • Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 • Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT i są podawane w złotych.
 • Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia. Ceny podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 • Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 • Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.
 • Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 • 4. Warunki składania i realizacji zamówień
 • Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia.  Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na warunkach określonym w Regulaminie.
 • Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • W celu złożenia zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 • wybrać sposób dostawy;
 • należy wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
 • należy wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
 • wybrać formę płatności;
 • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności.
 • Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 • Klient jest zobowiązany do zapłaty za złożone zamówienie.  
 • Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia złożonego przez Klienta.
 • Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 3 dni  od otrzymania wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 • W przypadku braku w magazynie Sprzedawcy zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku zamówienie jest anulowane.
 • Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 • 5. Formy płatności
 • Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mogą być opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych, lub przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych.
 • Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia.
 • Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, tradycyjnym, szybkim przelewem za pośrednictwem Przelewy24, za pobraniem.
 • W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
 • 6. Realizacja zamówień
 • Dostawa towarów możliwa jest przez InPost, DPD, DHL
 • Na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawarta jest informacja o liczbie dni roboczych w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja stanowi orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 • W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na podany adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).
 • W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sprzedawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli zamówione towary zostaną dostarczone z uszkodzeniami, które powstały w czasie transportu, Klient powinien  niezwłocznie zgłosić wadę u doręczyciela i skontaktować się ze Sklepem. Opóźnienie w zgłoszeniu reklamacji lub kontakcie ze Sklepem nie ma konsekwencji w zakresie skorzystania z ustawowych roszczeń przysługującym Konsumentom.
 • W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi ze sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.
 • 7. Prawo odstąpienia od umowy
 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 • Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: bok@galeriakonopi.pl, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@galeriakonopi.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obligatoryjne.
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru bezpośrednio ponosi Konsument.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikający z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenie oferowany przez Sklep.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta środków, do chwili zwrotu towaru lub przedłożenia przez Konsumenta potwierdzenia odesłania towaru na właściwy adres, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • 8. Reklamacja
 • Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym,  w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 • Reklamacja może być zgłoszona drogą e-mailową na adres bok@galeriakonopi.pl, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub listownie.
 • Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało dane umożliwiające zidentyfikowanie zamówienia oraz   informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady ( np. wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz  podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie ww. informacji przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Niepodanie ww. danych w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków uniemożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 • Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 • Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać drogą e-mailową na adres bok@galeriakonopi.pl
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez Sklep wady.
 • 9. Newsletter
 • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Galeria Konopi Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm. ).
 • W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja w formie e-mail. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 • Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny zmienić adres e-mail na który jest wysłany Newsletter, lub zrezygnować z otrzymywania Newsletteru poprzez link w wiadomości.
 • 10. Postanowienia końcowe
 • Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu

każdy Klient zostanie powiadomiony przez umieszczenie informacji na stronie https://galeriakonopi.pl lub e-mailowo w przypadku Klientów, którzy założyli Konto Klienta w Sklepie internetowym.

 • W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2019